TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti Patyşasy Karl III gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä täç geýmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz hatynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ägirt uly mümkinçiliklerini belläp, Türkmenistanyň iki halkyň bähbidine gönükdirilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge taýýardygyny tassyklady we Onuň Alyjenaby Karl III-niň patyşalygy döwründe ýurtlarymyzyň arasyndaky uzak möhletleýin gatnaşyklaryň has-da pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Onuň Alyjenaby Karl III-ä berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk, Birleşen Patyşalygyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş we rowaçlyk arzuw etdi.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle