TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti parlament ýolbaşçylary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko hem-de Täjigistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň Başlygy Rustam Emomali bilen duşuşdy. Bu barada bu döwletleriň kanunçylyk edaralarynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Walentina Matwiýenko Türkmenistanyň Prezidentini döwlet Baştutany wezipesine saýlanmagy bilen gutlap, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň gyzgyn salamyny hem-de Russiýa sapar bilen barmak baradaky çakylygyny ýetirdi.

Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy rus wekiliýetiniň iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň baýram edilýän ýylynda Aşgabada gelmeginiň möhüm waka bolup durýandygyny belledi.

Federasiýa Geňeşiniň başlygy, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň däp bolan dostlukly gatnaşyklara esaslanýan birek-birege hormat goýmak hem-de özara bähbitlilik esasda ähli ugurlarda ösýändigini mälim etdi.Şeýle hem, rus kompaniýalarynyň türkmen bazarynda işlemäge uly gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.

Walentina Matwiýenko Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň ilkinji parlamentara forumynyň Aşgabatda guramagyň ýokary derejesini belläp geçdi. Ol bu çäräni Aşgabatda sekretariatynyň bolmagy bilen yzygiderli häsiýetlendirmek başlangyjynyň goldanylýandygyny belledi.

Türkmenistanyň Prezidenti diplomatik gatnaşyklar ýola goýlaly bäri soňky 30 ýylda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň dürli ugurlarda üstünlikli ösdürilýändigini belledi. Şeýle hem, parlamentara gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmeginiň ähmiýeti barada belläp geçdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Täjigistan Respublikasynyň Milli Majlisiniň Oli Majlisiniň Başlygy Rustam Emomaliniň arasyndaky duşuşykda Täjigistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda, ykdysady we ynsanperwer gatnaşyklar ýaly hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleriniň giň toparyna seredildi. Şol bir wagtyň özünde, iki ýurduň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmekde parlamentara gatnaşyklarynyň ähmiýeti möhüm hasaplandy.

Taraplar ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga we 2021-2023-nji ýyllar üçin söwda we ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi arkaly ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirdiler.

Duşuşygyň ahyrynda Oli Mejlisiniň Başlygy Rustam Emomali Täjigistanyň Prezidenti Emomali Rahmonyň adyndan Türkmenistanyň Prezidentini Täjigistana resmi sapar bilen baryp görmäge çagyrdy.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministri Moskwada saparda bolar

Teswirle