Türkmenistanyň Prezidenti: «Öňüni alyş diplomatiýasy – Türkmenistanyň Bitaraplygynyň aýrylmaz bölegidir»

Türkmenistan – bu Merkezi Aziýanyň bir döwletidir.  Şu gün bu sebit halkara jemgyýetçiliginiň aýratyn ünsüni özüne çekýär.  Bu ýerde dünýänyň köp ýurdunyň geosyýasy we geoykdysady bähbitleri utgaşýandyr.  Muňa göz ýetirmek bilen, Türkmenistan, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda parahatçylygy, durnuklylygy, durnukly ösüşi we sebitiň halklarynyň arasynda özara düşünişmegi berkitmäge gönükdirilen hereketlere işjeň gatnaşýar, bu bolsa ählumumy parahatçylyga we ösüşe ýetmekde aýratyn wajypdyr.

Bu ugurda goňşy ýurtlaryň we Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalarynyň goldamagynda BMG-niň Baş Assambleýanyň çözgüdi bilen 2007-nji ýylda döredilen BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkezi Türkmenistanyň ähmiýetli hyzmatdaşlaryndan biri hökmünde çykyş edýär. Bu özboluşly guramanyň merkezi edarasy Aşgabat şäherinde ýerleşýär.

Öňüni alyş diplomatiýasynyň netijeliligi wagtyň synagyndan geçendir.  Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisine gatnaşyjylaryna ýollan wideoýüzlenmesiniň dowamynda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkeziniň orny we işiniň ähmiýeti barada aýratyn belläp geçdi. Türkmenistan döredilen gününden başlap, sebit döwletleriniň we golaýda ýerleşýän ýurtlaryň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyny ilerletmek boýunça ähmiýetli işleri amala aşyran bu Merkeziň işini we başlangyçlaryny işjeň goldaýar.  Türkmenistan Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkezi bilen sebitleýin howpsuzlyk meseleleri boýunça, şol sanda BMG-niň Terrorçylyga garşy Global strategiýasyny durmuşa geçirmek ugrunda netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Häzirki wagtda durmuşa geçirilýän özara hereketleriň çäklerinde häzirki döwrüň howplaryny we wehimlerini, hususan-da global pandemiýany hem-de onuň durmuş-ykdysady täsirlerini ýeňip geçmek aýratyn orun eýeleýändir.

Okap bilersiňiz  Gara çaýyň peýdalary

2020-nji ýylda Türkmenistan hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny belleýär.  Esasy sütünleriniň biri öňüni alyş diplomatiýasy bolan bu hukuk derejesiniň çäklerinde döwlet dostlukly, bitarap we özarabähbitli gatnaşyklary saklamak arkaly uly işleri durmuşa geçirdi.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisiniň dowamynda eden çykyşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: “Sebitde parahatçylygy, howpsuzlygy we ösüşi üpjün etmek, Öňüni alyş diplomatiýasynyň mümkinçiligini yzygiderli açmak boýunça öz Bitaraplyk syýasatynyň ýörelgelerine eýerip, Türkmenistan mejlisiň çäklerinde Baş Assambleýa “Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkeziniň eýeleýän orny” diýen Kararnamanyň taslamasyna garamagy teklip etmegi maksat edinýär” diýip belledi.

Türkmenistan ykdysadyýet, söwda, saglygy goraýyş, bilim we ylym, energetika hem-de ulag geçelgelerini işläp düzmek, ekologiýa howpsuzlygy ýaly ugurlar boýunça anyk netijelere ýetmek üçin ýola goýlan platformalar we maksatnamalar arkaly sebitleýin hem-de halkara hyzmatdaşlygynyň ilerledilmegine ygrarly bolup durýandyr.  Şunuň bilen baglylyda, Türkmenistanyň  Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC) maksatnamasynyň we beýleki ähmiýetli düzümleriň çäklerindäki hyzmatdaşlygyny aýratyn bellemek zerurdyr.

Öňüni alyş diplomatiýasynyň ýörelgelerine eýermek bilen Türkmenistan sebitleýin we halkara derejelerinde parahatçylygy, durnuklylygy we yzygiderli ösüşi üpjün etmek işlerine öz oňyn goşandyny goşmaga meýillidir.

 

Ykdysadyýet sahypamyz

Ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän ykdysadyýete degişli täzeliklerden “habardar” bolmak isleýän bolsaňyz, bu sahypa Siziň üçin!

 

ÝENE-DE OKAŇ

Okap bilersiňiz  Ýewro-2020: Angliýa ýeňiş gazanyp bilmedi

Guterreş täze möhlete saýlandy

«Coca Cola»  kompaniýasy Portugaliýanyň ýygyndysynyň kapitany Kriştiano Ronaldonyň Wengriýa bilen oýundan öňki  (3-0)geçirilen metbugat maslahatynda gazly suwly çüýşeleri bir gyra süýşürip goýmagy bilen bagly pikirlerini beýan etdi. Kompaniýanyň beýanatynda her kimiň suw içmek üçin özboluşly isleginiň bardygyny belläp, olaryň dürli-dürlüdigine ünsi çekdi. Dünýä metbugatynda ýazylan habarlara görä, Ronaldonyň bu hereketleri sebäpli «Coca-Cola» 4 milliard dollar ýitgi çekdi. Ýöne kompaniýa bu habarlaryň...
Futbol boýunça Ýewropa çempionatynda "E" hem-de "F" toparynyň duşuşyklary geçiriler. Şu gün gyzykly duşuşyklara garaşylýar. "F" TOPARY: RONALDO TÄZE REKORDLAR GAZANYP BILERMI? SAGAT 18:00: FRANSIÝA - WENGRIÝA (BUDAPEŞT) Birinji duşuşygynda ýeňiş gazanan dünýä çempiony Fransiýa ýeňiş gazanan ýagdýaynda by kyn topardan indiki tapgyra çykmaga uly mümkinçilik alar. Fransuzlar birinji duşuşykda Germaniýanyň ýygyndysyny ýeňmegi başarypdy. SAGAT 21:00: PORTUGALIÝA - GERMANIÝA (MÝUNHEN) Çempionata ýeňliş bilen başlan...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň German ykdysadyýetiniň Gündogar Komitetiniň Ýerine ýetiriji direktory Mihael Harms bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Işjeň gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn özara hereketleriň meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar, Türkmenistanyň we Germaniýanyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň ösüşiniň oňyn depgini bellenilip geçildi. Ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys ugurlary boýunça köpugurly hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň zerurlygy nygtaldy. Türkmen-german...
Futbol boýunça Ýewropa çempionaty doam edýär. Düýn "D" hem-de "E" toparlarynda nobatdaky duşuşyklar geçirildi. "D" TOPARYNYŇ DUŞUŞYKLARY "D" toparynda Angliýa bilen Şotlandiýanyň milli ýygyndylary London şäherinde duşuşdylar. Duşuykda hasap açylmady. Bu toparyň beýleki duşuşygynda bolsa Horwatiýanyň milli ýygyndysy bilen Çehiýanyň ýygyndylary duşuşdy. Duşuşyk 1:1 hasabynda deňme-deň gutardy. Çehiýanyň düzüminde duşuşygyň 37-nji minutynda 11 metrlik jerime urgusyndan Peter Şik tapawutlandy. Horwatiýadan bolsa 47-nji...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
839TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar