TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

Toýlary toýlara ulaşýan eziz Diýarymyzda ähli halkymyz tarapyndan jebislikde, agzybirlikde bellenilýän şanly seneleriň biri her ýylyň 7-nji aprelinde uly dabaralara beslenýän Bütindünýä saglyk günüdir. Bütindünýä saglyk güni mynasybetli paýtagtymyz Aşgabatda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Prezidenti gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň habarlar portaly habar berýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýöriş paýtagtymyzda ýerleşýän “Welosiped” binasyndan badalga aldy we şäheriň şaýollaryndan geçdi.

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda hem köpçülikleýin welosipedli ýörişler geçirildi.

2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek hakynda taryhy Kararnamany kabul etdi. Dünýäniň 56 döwleti onuň awtordaşy hökmünde çykyş etdi. Şu ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde ýurdumyzyň teklibi boýunça «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi.

Ýene-de okaň

Atavatan Tv You Tube kanaly täze sahypasynda Size garaşýar

Baş Redaktor

Türkmen-wenger gepleşikleri: ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Türkiýäniň Merkezi bankynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Teswirle