DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti kitaby Fransiýada tanyşdyryldy

Türkmenistanyň Fransiýadaky Ilçihanasy tarapyndan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Ýaşlar – Watanyň daýanjy” atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyşyny geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugy habar berýär.

Bu çäre, Pariž şäherindäki Ilçihanada Fransiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan fransuz ýaş talyplarynyň gatnaşmagynda geçirildi.

Tanyşdyrylyş dabarasynyň çäginde talyplar ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, ykdysady potensialy we maýa goýum mümkinçilikleri, şeýle hem Türkmenistanyň baý medeni mirasy barada jikme-jik maglumat aldylar. Ilçi Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhyna we häzirki ýagdaýyna ünsi çekdi we hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagyna özleriniň çalt ösýändiklerine we özara gyzyklanmalaryna ünslerine çekdi.

Prezidentiň kitabynyň tanyşdyrylyşy, döwletiň ýaşlara edýän aladasyna we Türkmenistanyň ýaş nesliniň bilim we ylymdan sporta çenli dürli ugurlarda gazananlaryna talyplarda uly gyzyklanma döretdi. Mundan beýläk-de ösdürilmegi ugrunda ýaş türkmen raýatlarynyň öňünde durýan möhüm meselelere aýratyn üns berildi.

Duşuşygyň dowamynda 2024-nji ýylda Türkmenistanda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” diýlip yglan edilen türkmeniň beýik şahyry, pelsepeçisi we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny bellemek boýunça döwlet we halkara işler barada belläp geçildi.

 

Ýene-de okaň

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy