TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Halk Maslahatynyň agzalaryny belledi

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň şu aşakdaky raýatlaryny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzasy edip belledi:
* Babaýew Kasymguly
* Agaýew Guwançmyrat,
* Orazmammedow Batyr,
* Gulmanowa Dunýägözel,
* Taganow Merettagan,
* Gaýypow Serdar,
* Halnazarow Merdan,
* Babanyýazow Çarygeldi.

Ýurdumyzda şu ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Şonda Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna Aşgabat şäheri we welaýatlarymyzdan 48 agza saýlandy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň galan 8 agzasy Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellendi.

Umuman, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty 56 agzadan durýar.

 

Türkmenistanyň Prezidenti Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine saýlandy

Ýene-de okaň

Türkmenistandan Türkiýä ynsanperwer kömegi berildi

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýä gynanç hatyny iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti ýer titreme zerarly Türkiýä gynanç bildirdi

Teswirle