JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyzystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Gyrgyz Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Akylbek Žaparow bilen duşuşdy.

Myhman Türkmenistanyň Prezidentine Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň mähirli salamyny ýetirdi we türkmen edebiýatynyň görnükli şähyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy bilen gutlady.

Şeýle hem myhman Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynda gyrgyz halkynyň ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň ýadygärliginiň oturdylandygy üçin hoşallygyny bildirdi.

Şol bir wagtyň özünde, Ministrler Kabinetiniň Başlygy iki ýurduň arasyndaky söwda we ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmagyň, üstaşyr ulag, elektrik energiýasy importy we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň beýleki taraplaryny ösdürmegiň möhümdigini aýtdy.

“2023-nji ýylda iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygy 63 million 546 müň ABŞ dollary boldy. Şol bir wagtyň özünde, iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek üçin söwda, ykdysady we maýa goýum mümkinçilikleri bar” diýip, myhman belledi.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hem öz gezeginde iki ýurduň arasyndaky özara peýdaly hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gyzyklanma bildirdi.

Duşuşygyň ahyrynda Gyrgyzystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Akylbek Žaparow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy Gyrgyzystana sapar bilen barmaga çagyrdy.

Ýene-de okaň

Ýewro-2024: Sweýsariýa ynamly ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň daýhanlary galla oragyna girişdiler

15-nji iýun: Ýewropa çempionatynda 3 duşuşyk bar

Germaniýa Ýewropa çempionatyna uly hasaply ýeňiş bilen başlady

Türkmenistan 5G tehnologiýasynyň mümkinçiliklerini öwrener

Türkmenistanda Horezmşalar döwrüne degişli altyn teňňeler tapyldy

Ata Watan Eserleri