TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Şu gün ― 27-nji sentýabrda Türkmenistanyň baş baýramy bolan Garaşsyzlyk güni giňden bellenilýär. Şu mynasybetli irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy.

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz dabaraly ýagdaýda binanyň etegine ajaýyp gül çemenini goýdy.

Soňra döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerip, Hökümet agzalary, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarydyr daşary ýurtly myhmanlar, talyp ýaşlar, paýtagtymyzyň ýaşaýjylary gül goýmak dabarasyny dowam etdirdiler.

Baş baýramymyzyň şanyna her ýylda geçirilmegi däbe öwrülen bu waka türkmenistanlylaryň ýokary watansöýüjilik duýgularynyň, iň uly gymmatlyk hasaplanýan döwletimiziň Garaşsyzlygyna, özygtyýarlylygyna sarpanyň aýdyň ýüze çykmasydyr.

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle