TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe hem-de ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Gutlag hatynda geçen ýyllaryň dowamynda ýurtlarymyzyň arasynda ruhy we medeni gymmatlyklara, deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklaryň, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mynasyp derejede ösdürilendigi hem-de yzygiderli giňeldilýändigi bellenilýär.

Döwlet Baştutanymyz syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda gatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilýändigini nygtap, Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky wagtyň synagyndan geçen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagy maksat edinýändigini tassyklady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Ilham Aliýewe tüýs ýürekden berk jan saglyk, işinde täze üstünlikleri, Azerbaýjanyň doganlyk halkyna bolsa gülläp ösüş we abadançylyk arzuw etdi.

 

Türkmen pälwany Döwletjan türk serialynda surata düşdi

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle