FOTO HABARLAR

Türkmenistanyň paýtagty Ak şäherim Aşgabatdan pursatlar

AÅŸkabat

Türkmenistanyň paýtagty ak mermerli Aşgabat dünýäniň işjeň syýasy we işewürlik merkezine öwrülip barýar. Şäheriň owadanlygyna görk goşýan biri-birinden owadna kaşaň binalar we köşkler toplumlary görenleri haýrana goýýar. Aşgabadyň gijeki görnüşi bolsa, şäheriň hakykatdanam hem jadylaýjy güýje eýediginiň subutnamasydyr.

Aşgabadyň merkezindäki Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň binasy

Aşgabadyň Olimpiýa toplumy we ykdysadyýet şäherçesi.

 

«Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň gijeki görnüşi.

Aşgabadyň suw çüwdürimleri

Aşgabadyň “Abadançylyk” binasy

Dag etegindäki  ‘Türkmenistan’ teleradiomerkeziniň  daşdan görnüşi

Aşgabatdaky Olimpiýä şäherçesi

Aşgabatdaky Olimpiýä şäherçesi

Paýtagtymyzyň taryhy merkezinde gurlan “Ak şäherim Aşgabat’’ binasy

Aşgabadyň kaşaň “Oguzkent” oteli

Şäheriň owadan şaýollarynyň ugrunda ýerleşýän ýaşaýyş jaý we edara binalar toplumy.

Ýene-de okaň

“Kyrk gyz” gowagy: Size täsinlikler garaşýar

Baş Redaktor

Fotosuratlarda Türkmenistan : Garaşsyzlyk Baýramy

Baş Redaktor

Garaşsyzlyk Baýramyndan pursatlar

Baş Redaktor

Iň gowy Garaşsyzlyk Baýramy fotolary

Baş Redaktor

Foto Habar :Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy

Baş Redaktor

Köwata gowagy we köli- gezelenje geliň!

Baş Redaktor