TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň ministri Hindistanyň ilçisi bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedowyň Hindistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Widhu Peethambaran Nair bilen duşuşygy geçirildi.

Onlaýn tertipde geçirilen duşuşykda taraplar mähirli salamlaşdylar we Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli kararnamasy tarapyndan yglan edilen “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň” ähmiýeti barada bellediler.

Taryhy we medeni arabaglanyşygy bolan Türkmenistan bilen Hindistanyň köp ýyllaryň dowamynda hyzmatdaşlyk edýändikleri barada bellenilip geçildi. Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň Prezidentleriniň işjeň gepleşikleri arkaly ösdürilýändigi babatynda aýratyn nygtaldy.

Duşuşygyň barşynda syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky türkmen-hindi gatnaşyklarynyň netijeliligi bellenildi. Energetika, ulag, saglygy goraýyş ulgamlarynda bilelikdäki taslamalara aýratyn üns berildi.

Hindistanyň Ilçisi Türkmenistanyň baştutanynyň halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek hem-de ählumumy energetiki howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça tagallalaryna ýokary baha berdi. Bu ugurda sebit we halkara giňişliginde ykdysady hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilen TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynyň tizleşdirilmegi babatynda Hindistanyň gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy.

Taraplar senagatyň dürli pudaklarynda hem-de gurluşyk inžiniringi ugrunda Türkmenistanyň we Hindistanyň arasynda hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi barada pikir alyşdylar.

 

Ata Watan Eserleri Sahypamyz

Saýtymyzyň döredijilik topary tarapyndan geçirilip gelinýän bäsleşikler boýunça degişli makalalary we habarlary “Ata Watan Eserleri” sahypamyzdan okap bilersiňiz. Bäsleşiklere gatnaşan eserleriň ählisi saýtymyzyň bu sahypasynda ýerleşdirildi.

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle