DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleriniň Rumyniýa iş sapary

2024-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçirilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Assambleýasynyň 31-nji ýyllyk mejlisine gatnaşmak üçin iş sapary başlady.

Maslahatyň işine ÝHHG-niň sebitiniň howpsuzlyk, hyzmatdaşlyk we demokratiýa bilen baglanyşykly möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin parlament agzalary we ÝHHG agza döwletleriň we birnäçe halkara guramalaryň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatyň dowamynda demokratiýany ösdürmek, adam hukuklary, durnukly ösüş we daşky gurşawy goramak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem, ÝHHG sebitine täsir edýän daşky gurşaw meselelerine aýratyn üns berildi we howanyň üýtgemeginiň öňüni almak üçin bilelikde hereket etmegiň zerurlygy nygtaldy.

Türkmen tarapy çykyşynda ýurduň parahatçylyk diplomatiýa, ykdysady hyzmatdaşlyga, medeni dialoga, ekologiýa durnuklylyga garşy göreş alyp barmaga ygrarlydygyny belledi. Hususan-da, ol ÝHHG ýurtlaryndaky möhüm meseleleri çözmek we sebitiň howpsuzlygy we gülläp ösmegi üçin agza döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmekde Türkmenistanyň işjeň ornuna ünsi çekdi.

Wekiliýetiň Rumyniýa iş sapary dowam edýär.

Ýene-de okaň

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy