DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri ÝHHG-niň Prezidenti bilen duşuşdy

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Assambleýasynyň 31-nji ýyllyk mejlisiniň çäginde ÝHHG-niň Prezidenti Pia Kauma bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleriniň arasynda ikitaraplaýyn duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistan bilen ÝHHG-niň arasyndaky uzak möhletleýin we netijeli hyzmatdaşlygyň aýratyn orun eýeleýändigini bellediler. Şol bir wagtyň özünde, guramanyň işiniň syýasy, ykdysady we ynsanperwerlik ugurdaky maksatlary we wezipeleri, bu ugurda durmuşa geçirilýän taslamalaryň we maksatnamalaryň ähmiýeti bellenildi. Şeýle hem, Türkmenistanda ÝHHG bilen bilelikde geçirilýän çäreleriň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýene-de okaň

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy