TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Mejlisiniň komitetleriniň başlyklary saýlandy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň gatnaşmagynda paýtagtymyz Aşgabat şäherindäki Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň 7-nji çagyrylyşyň birinji maslahaty geçirildi. Şonda Mejlisiň Başlygy we orunbasary, şeýle hem Mejlisiň 8 sany komitetiniň başlyklary saýlandy.

Ýusupguly EşşäýewAdam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiň başlygy wezipesine saýlandy. 

Batyr Baýlyýew – Kada-kanunçylyk baradaky komitetiň başlygy wezipesine saýlandy. 

Guwançmyrat Agaýew – Ykdysady meseleler baradaky komitetiň başlygy wezipesine saýlandy.

Annamuhammet Saryjaýew – Durmuş syýasaty baradaky komitetiň başlygy wezipesine saýlandy.

Bahar Seýidowa – Ylym, bilim medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiň başlygy wezipesine saýlandy.

 Çarygeldi Babanyýazow – Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiň başlygy wezipesine saýlandy.

Begmyrat MuhammedowHalkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiň başlygy wezipesine saýlandy.

Maksatberdi GurbanowÝerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiň başlygy wezipesine saýlandy.

 

 

 

 

Dünýägözel Gulmanowa Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy boldy

Ýene-de okaň

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Teswirle