TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
HABARLAR

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy Türkiýede saparda boldy

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde Türki döwletleriniň parlament assambleýasynyň 12-nji mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy Dünýägözel Gulmanowa hem gatnaşdy. Bu barada Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisiniň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

Mejlisiň çäginde Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň parlament ýolbaşçylarynyň arasynda özara gepleşikler geçirildi. Onuň barşynda iki ýurduň parlamentara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de berkitmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türki döwletleriniň parlament assambleýasynyň 12-nji mejlisiniň çäginde parlament ýolbaşçylary Türki Döwletleriň Guramasynyň çäginde özara gatnaşyklary, hususan-da, parlamentara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdyrlar.

Türk parlamentiniň başlygy Mustafa Şentopyň metbugata beren beýanatynda mälim edişine görä, bu mejlisde Türki döwletleriniň parlament assambleýasynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak babatda çözgütler kabul edildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyna

Teswirle