TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylary wezipä bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda Permana gol çekdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, «Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 43-nji, 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin:

  • Gyzylgül Baýramdurdyýewna Ýegenmämmedowa – Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazysy wezipesine bellendi we ol şol kazyýetiň preziudymynyň düzümine girizildi, şeýle hem ol Aşgabat şäher kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşadyldy.
  • Arazgylyç Nazarow – Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň başlygy wezipesine bellenilip, ol Daşoguz welaýat kazyýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy.
  • Hajymämmet Nurlyýewiç Nuryýew – Aşgabat şäher kazyýetiniň başlygy wezipesine belläp, ol Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşadyldy.
  • Jumamyrat Çaryýewiç Açilow – Aşgabat şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellendi we ol Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşadyldy.
  • Maksatmyrat Annagulyýewiç Myradow – Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap kazyýetiniň başlygy wezipesine bellendi we ol Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşadyldy.
  • Bahar Geldimyradowna Berdiýewa – Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellendi we oňa kazynyň 5-nji hünär derejesi berildi.
  • Gülşat Annagurbanowna Salakowa – Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellendi we oňa kazynyň 5-nji hünär derejesi berildi.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheriniň ýerli býujeti taýýarlanýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary

Ata Watan Eserleri

Teswirle