DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

2024-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Türkiýedäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi M.Işangulyýew bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary N.Ýylmazyň arasynda duşuşyk geçirildi.
Duşuşygyň dowamynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga degişli birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we sebitleýin hem-de halkara gün tertibiniň meseleleri boýunça pikir alyşyldy.


Şeýle hem duşuşygyň çäklerinde taraplar halkara we sebitleýin gün tertibiniň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Şol sanda BMG-niň çäklerinde ikitaraplaýyn özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ýokarlandyrmak baradaky özara ygrarlydyklaryny tassykladylar.
Bulardan başgada, Gündogar edebiýatynyň beýik nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli bilelikde çäreleri geçirmek bilen baglanyşykly meseleler hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

 

Ýene-de okaň

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär

Slowakiýa Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Slowakiýa sapary

Türkmenistanyň we Yragyň BAE-däki ilçileriniň duşuşygy

Türkmenistanyň ilçisiniň BAE-niň Daşary işler ministrligindäki duşuşygy