TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň ilçisi Russiýanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Niýazliýew Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow hem-de Russiýanyň Türkmenistana täze bellenen ilçisi Igor Wolynkin bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň Russiýadaky ilçihanasynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

Duşuşygyň barşynda diplomatlar türkmen-rus köptaraplaýyn strategik hyzmatdaşlygy, hususan-da syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmäge degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşykda taraplar Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň esasy ugurlarda özara peýdaly dostluk gatnaşyklaryny we abraýly halkara guramalarynyň çäginde, esasanam GDA we BMG-de üstünlikli hyzmatdaşlygy saklaýandyklaryny mälim etdiler.

Sergeý Lawrow Igor Wolynkiniň Russiýa Federasiýasynyň Türkmenisandaky ilçisi wezipesine bellenendigini belläp, onuň iki dostlukly ýurduň arasyndaky ozal gazanylan strategik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürilmegine täze itergi bermek tagalla etjekdigine ynam bildirdi.

Türkmenistanyň ilçisi hem öz gezeginde ilçi Igor Wolynkini Russiýa Federasiýasynyň Türkmenisandaky ilçisi wezipesine bellenmegi bilen gutlady.

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle