DÜNÝÄ

Türkmenistanyň ilçisi “Krokus Siti Holl” toplumyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Esen Aýdogdyýew Russiýa Federasiýasynyň “Krokus Siti Holl” toplumyna 2024-nji ýylyň 22-nji martynda bolup geçen pajygaly wakada gurban bolanlaryň hatyrasyna geçirilen gül goýmak dabarasyna gatnaşdy. Bu barada ilçihanasynyň resmi saýtynda habar berilýär.

Bu gül goýmak dabarasyna Russiýa Federasiýasynda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalaryň 130-synyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdy.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti ilkinjileriň hatarynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Krasnogorsk şäherindäki «Krokus siti holl» konsert zalynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getiren ýaragly hüjüm we partlama zerarly gynanç hatyny iberdi.

Türkmenistanyň terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny aýgytly ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýandygyny mälim edipdi.

Ýene-de okaň

Dewid Kameron palow tagamyna haýran galdy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri Gruziýada saparda bolýarlar

Abu-Dabide Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçirildi

Ertir Parižde Türkmenistanyň göçme energetika forumy öz işine başlar

Özbegistan bilen Beýik Britaniýa täze resminamalara gol çekişdi

Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmen-rumyn iş toparynyň mejlisi geçirildi