DÜNÝÄ

Türkmenistanyň ilçisi Gyrgyzystanyň medeniýet ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň ilçisi N.Gölliýew Gyrgyzystanyň medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar syýasaty ministri A.Maksutow bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar syýasaty babatynda ikitaraplaýyn medeni we ynsanperwer hyzmatdaşlyklar barada pikir alşyldy.

Ilçi N.Gölliýew gyrgyz wekiliýetini Änew şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi mynasybetli şeýle hem Gündogaryň beýik akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygynyň bellenilmegine bagyşlanylyp geçiriljek çärelere işjeň gatnaşmaga çagyrdy.

Ministr A.Maksutow Türkmenistanda bu ugurda alnyp barylýan işlere ýokary baha berip, möhüm başlangyçlary goldamaga we ikitaraplaýyn medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalarda bilelikde işlemäge taýýardyklaryny tassyklady.

Şeýle hem, Ýaşlar syýasaty babatynda, Ilçi, Türkmenistanda alnyp barylýan giň gerimli işleriň çäginde ýaş nesliň mümkinçiliklerini hemmetaraplaýyn goldamak we ösdürmek üçin «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň kabul edilendigini belledi.

Sport ugrundaky hyzmatdaşlyk ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugry hökmünde kesgitlenildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar

TOPH gaz geçirijisi ugry boýunça demir ýoly gurlar

Ata Watan Eserleri

“Hazar deňzi-Garadeňiz”: dörttaraplaýyn hökümetara ylalaşygyna gol çekmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürýär

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär