DÜNÝÄ

Türkmenistanyň ilçihanasy Tbiliside futbol ýaryşyny gurnady

2024-nji ýylyň 7-nji aprelinde Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanan futbol ýaryşy geçirdi. Bu ýaryşa Gruziýanyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan türkmen talyplary, şeýle hem Türkmenistanyň raýatlary gatnaşdylar.

Ýaryş başlamazdan ozal Türkmenistanyň Gruziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi D.Seýitmämmedow gatnaşyjylara ýüzlendi. Ol bütindünýä saglyk güni jemgyýetiň agzybirligini berkitmekde we sagdyn durmuş ýörelgesini, bedenterbiýäni we sporty wagyz etmekde möhüm orun eýeleýändigini aýtdy.

Şeýle hem ol 2024-nji ýylda Gündogaryň beýik şahyry we akyldary, türkmeniň nusgawy edebiýatynyň esaslandyryjysy Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygynyň giňden bellenilýändigini belläp geçdi. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň şygary “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” hem onuň ady bilen baglanyşykdyr.

Ýaryşyň ahyrynda baýrak gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar

TOPH gaz geçirijisi ugry boýunça demir ýoly gurlar

Ata Watan Eserleri

“Hazar deňzi-Garadeňiz”: dörttaraplaýyn hökümetara ylalaşygyna gol çekmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürýär

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär