TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Türkmenistanyň Içeri işler Ministrliginiň Instituty:Okuwa girmäge isleg bildirýän dalaşgärleriň resminamalarynyň kabul edilip başlanandy

1. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna içeri işler edaralarynyň işgärlerine bildirilýän talaplara doly gabat gelýän, orta we orta hünär bilimli, çagyryş boýunça harby gullugy geçen, 2023-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli 26 ýaşy dolmaýan erkek raýatlar, şeýle hem 18 ýaşdan kiçi bolmadyk we 23 ýaşy dolmadyk zenan raýatlar kabul edilýär.
2. Şu aşakdaky fakultetlere okuwa kabul edilýär:
— hukuk fakulteti;
— ýörite edaralar fakulteti;
— ýangyn-tehniki fakulteti;
— içerki goşunlar fakulteti.
3. Dalaşgärleriň resminamalary ministrligiň institutynyň okuw
merkezinde 2023-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli kabul edilýär.

Sal­gy­sy: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň 2056-njy (Ş.Ba­ty­row) kö­çe­si­niň 9-njy ja­ýy.
Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 36-45-17, 36-44-97.

 

Ýene-de okaň

Çoganly ýaşaýyş toplumynda seýilgäh gurmak boýunça bäsleşik

«Türkmenbaşy-Garabogaz-Gazagystan serhedi» boýunça bäsleşik

Mary welaýatynda täze şäherçeler gurlar

Teswirle