TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň içeri işler ministrine polisiýanyň polkownigi ýörite ady dakyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda,  Türkmenistanyň içeri işler ministri, polisiýanyň podpolkownigi Muhammet Allamyradowiç Hydyrowa polisiýanyň polkownigi ýörite adyny dakyldy. 

Bu barada Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanynda şeýle diýilýär:

Polisiýanyň podpolkownigi M.A.HYDYROWA polisiýanyň polkownigi ýörite adyny dakmak hakynda

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

Türkmenistanyň içeri işler ministri, polisiýanyň podpolkownigi Muhammet Allamyradowiç Hydyrowa polisiýanyň polkownigi ýörite adyny dakmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

Teswirle