JEMGYÝET

Türkmenistanyň içeri işler ministrine polisiýanyň polkownigi ýörite ady dakyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanyna laýyklykda,  Türkmenistanyň içeri işler ministri, polisiýanyň podpolkownigi Muhammet Allamyradowiç Hydyrowa polisiýanyň polkownigi ýörite adyny dakyldy. 

Bu barada Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Permanynda şeýle diýilýär:

Polisiýanyň podpolkownigi M.A.HYDYROWA polisiýanyň polkownigi ýörite adyny dakmak hakynda

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda, karar edýärin:

Türkmenistanyň içeri işler ministri, polisiýanyň podpolkownigi Muhammet Allamyradowiç Hydyrowa polisiýanyň polkownigi ýörite adyny dakmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Ýene-de okaň

Ýaşlara orta bilim hakyndaky şahadatnamalar gowşuryldy

Türkmenistanyň ýolbaşçylary Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

Ýewro-2024: 21-nji iýundaky duşuşyklary

Ata Watan Eserleri

Bolgariýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Zimbabweniň parlament wekiliýeti Türkmenistanda saparda bolýar

Türkmenistanyň wekiliýeti Wengriýada saparda boldy