JEMGYÝET

Türkmenistanyň günbatarynda nebitiň çykarylyşyny 10,6 mln tonna ýetiriler

Türkmenistan ýerasty uglewodorod çig malynyň örän uly gorlaryna eýedir. Iri uglewodorod ýataklarynyň mekany hasaplanýan Hazar ýalpaklygy we tutuş Günbatar Türkmenistany senagat taýdan ösdürmek wezipesi indi köp ýyllaryň dowamynda ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda durýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berildi.

Türkmenistanyň günbatar sebitiniň, ýagny Balkan welaýatynyň uglewodorod ýangyjyna baý ýataklarynda öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna, 2025-nji ýyla çenli gaz kondensatly nebitiň çykarylyşyny 10,6 mln tonna, tebigy gazyň çykarylyşyny 11,0 mlrd, m3 ýetirmek bellenildi.

Şeýle-de ylmyň soňky gazanan öndürijilikli innowasion tehnologiýalaryny ornaşdyryp, 2025-nji ýyla çenli Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda awtomobil benzinini 29 göterim, dizel ýangyjyny 20,4 göterim, çalgy ýaglaryny bolsa 3 esseden artyk öndürmek meýilleşdirildi.

Türkmenistanyň uglewodorod baýlyklarynyň aglaba bölegi-de Balkan welaýatynyň paýyna düşýär. Türkmenistanda bar bolan 40-dan gowrak nebit ýataklarynyň ählisi diýen ýaly bu sebitde ýerleşýär. Hasaplamalarda sebitde nebiti we gazy gazyp çykarmagyň geljegine ýokary baha berilýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkiýä sapary meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri

“Hytaý – Merkezi Aziýa” seljeriş merkezleriniň üçünji forumy geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Kononenko kosmosdan Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanda 1180 raýatyň günäsi geçildi

Ata Watan Eserleri

Gökdepe etrabynda täze obanyň açylyş dabarasy boldy