TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň gatnaşmagynda syýasy we ykdysady çäreler

Aprel aýynyň birinji 10 günlüginde Türkmenistanyň gatnaşmagynda geçiriljek möhüm syýasy we ykdysady çäreleriň birnäçesi göz öňünde tutulýar.

Olar:

4-5-nji aprel: türkmen wekiliýeti söwdanyň ilerledilmegi boýunça sebit maslahatyna gatnaşar. Bu çäre USAID-iň goldaw bermeginde Daşkent şäherinde geçiriler. Ol Merkezi Azýanyň eksportçularyna goldaw bermek maksady bilen guralýar.

4-6-njy aprel: Aşgabat şäheriniň Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň söwda ulgamynyň, haly we dokma önümleriniň sergisi guralar.

6-njy aprel: paýtagtymyz Aşgabatdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň 7-nji çagyrylyşynyň deputatlarynyň ilkinji mejlisi geçiriler.

7-nji aprel: Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli dürli çäreler guralar.

6-8-nji aprel: Täjigistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde türkmen-täjik işewürler maslahaty hem-de türkmen-täjik işewürler geňeşiniň maslahaty geçiriler.

9-10-nji aprel: Türkmenistanyň Prezidentiniň Täjigistan Respublikasyna resmi sapary meýilleşdirilýär.

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle