TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Eýrandaky ilçihanasynyň ýanynda saýlaw uçastogy döredildi

2023-nji ýylyň 26-njy marty Türkmenistanyň Mejlisiň deputatlarynyň Saýlawlar günüdir!

Saýlawlar güni ses bermek Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasynyň (Tähran ş.) ýanynda döredilen 1-nji Saýlaw uçastogynda sagat 07:00-dan 19:00-a çenli geçirilýär.
Her birimiz saýlaw hukugymyzdan peýdalanyp, mynasyp dalaşgäre sesimizi bereliň!
Habarlaşmak üçi:
TEL: +982122206731
FAX: +982122206732
E-MAIL: iran@mfa.gov.tm
ELEKTRON SAHYPA: turkmenemb.iri@gmail.com
SALGY: Eýran, Tähran şäheri, Dr.Lavasani şaýoly. Vatanpur Barati, köçesi – 34

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle