TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistanyň energetika ulgamyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler

2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde BAE-niň Dubaý şäherinde Türkmenistanyň energetika ulgamyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şou geçiriler. Roud-şouwyň esasy guramaçylaryň hatarynda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri, şeýle hem «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy GaffneyCline britan kompaniýasynyň goldamagynda «Turkmen Forum» HJ bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýärler. Bu barada “oilgas.gov.tm” neşiri habar berýär.

«Hyatt Regency» myhmanhanasynda geçiriljek çäräniň esasy maksady Türkmenistanyň energetika pudagynyň ähli ulgamlaryna göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek üçin mümkinçilikleri giňeltmek we energetika ulgamynyň mundan beýläkki durnukly ösüşi üçin sebit dialogyny berkitmek bolup durýar. Mundan başga-da, çäräniň dowamynda nebiti we gazy çykarmak, ibermek we gaýtadan işlemek bilen gönüden-göni bagly bolan mümkinçiliklere garalar.

Çärä öňdebaryjy milli we halkara energetika kompaniýalary, şeýle hem sebitde nebitgaz pudagynyň geljegini formirleýän bilermenler gatnaşar.

Türkmenistan Aziýanyň nebitgaz bazarynyň iri gatnaşyjysydyr. Ýurduň uglewodorod serişdeleri 71 mlrd tonnadan gowrak nebit nebit barabarlygynda çaklanylýar, şolaryň 20 milliard tonnadan gowragy nebit we 50 trillion kub metrden gowragy tebigy gazdyr. Bu maglumatlara laýyklykda, Türkmenistan tebigy gazyň subut edilen gorlary boýunça dünýäde Russiýadan, Eýrandan we Katardan soň dördünji orny eýeleýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň tebigy gazynyň iň iri sarp edijisi Hytaý Halk Respublikasydyr. Bu günki gün Türkmenistan Hytaýa Merkezi Aziýanyň gaz geçiriji ulgamynyň üç şahasy (A, B, Ç) boýunça her ýylda 30 mlrd kub metrden gowrak tebigy gaza barabardyr. D şahasynyň gurulmagy bilen bolsa türkmen tebigy gazynyň her ýylky ibermeleri 65 mlrd kub metre ýeter. Türkmenistan şeýle hem Russiýa gaz iberýär. Swop operasiýalary bilen Eýranyň üsti bilen Azerbaýjana gaz iberýär.

COVID-19-yň netijelerine we dünýäniň energetika bazaryndaky sarsgynlyklara garamazdan, Türkmenistan we onuň hyzmatdaşlary Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasyny durmuşa geçirmegi goldamagyny dowam edýär. Häzirki wagtda TOPH gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gönüleýin bölegi ulanyşa girizilýär.

Türkmenistan Balkan welaýatynda Hazar deňziniň kenarlarynda we gury ýerde känlerini işjeň işläp taýýarlaýar. Häzirki wagtda Hazar deňziniň şertnamalaýyn çäklerinde ENI, Dragon Oil, Petronas ýaly öňdebaryjy nebit kompaniýalary iş alyp barýarlar.

Roud-şouwyň esasy ünsi deňiz bloklaryna, öňden gelýän känlerde nebit çykarmaklygy işjeňleşdirmäge we dünýäde tebigy gaz ätiýaçlyklary boýunça ikinji iri kän bolan «Galkynyş» käniniň indiki tapgyryny işläp taýýarlamaga maýa goýumlaryny çekmäge gönükdiriler.

Türkmenistanyň energetika toplumyna maýa goýumlaryny çekmekden başga-da, Halkara roud-şou çäresi energetikanyň geljegi; täze eýýamyň energiýasy; içerki we sebit ösüşiniň ösüşi; uglewodorodlary işläp taýýarlamagyň ekologiýa jähtleri ýaly temalara bagyşlanar.

Dubaýda geçiriljek çärä baryp gatnaşyp bilmejekler üçin Zoom platformasynyň üsti bilen göni ýaýlym guralar. Çäräniň dowamynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar onlaýn görnüşde bolşy ýaly, ýüzbe-ýüz görnüşde hem elýeterli bolar diýip, guramaçylaryň saýtynda habar berilýär.

Ýene-de okaň

Çoganly ýaşaýyş toplumynda seýilgäh gurmak boýunça bäsleşik

Halkara Nowruz güni mynasybetli täze awtobus ugry ýola goýuldy

«Türkmenbaşy-Garabogaz-Gazagystan serhedi» boýunça bäsleşik

Teswirle