JEMGYÝET

Türkmenistanyň DIM-de Ýewropa Bileleşiginiň ýurdumyzdaky Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Diego Ruiz Alonzo bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň başynda taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň soňky ýyllardaky oňyn ösüşini bellediler. Taraplar ileri tutulýan taslamalaryň hem-de strategiýalaryň çäklerinde köpugurly hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we ösüş mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Mundan başga-da, taraplar adatdan daşary ýagdaýlarda durnukly we ygtybarly halkara ýük daşamalary üpjün etmek boýunça Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy babatda, şeýle-de energetika ulgamdaky we ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek boýunça pikir alyşdylar.

Şeýle-de ÝB-niň Merkezi Aziýa üçin täzelenen Strategiýasynyň maksatlary we wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistan GDA-nyň daşary işler ministrleriniň mejlisine gatnaşdy

Türkmen telekeçileri TEIF 2024-e gatnaşarlar

Türkmenistanyň ýolbaşçylary O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Aşgabat şäheriniň häkimine berk käýinç yglan edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri: Türkiýe Respublikasy Türkmenistan üçin iň ýakyn doganlyk döwlet

Türkmen halkynyň Milli Lideri we Türkiýäniň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi