DÜNÝÄ

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasarynyň Ženewa sapary

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherine iş sapary bilen bardy.

Saparyň çäginde  Türkmenistanyň wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasy (UNECE) tarapyndan çagyrylan Durnukly ösüş boýunça sebit forumynyň ýokary derejeli mejlisine gatnaşdy.

Çäräniň dowamynda çykyş eden türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy 2030-njy ýyldaky gün tertibiniň ykdysady, ulag, aragatnaşyk we energetika pudaklarynda ileri tutulýan ugurlara, ýagny ýurduň halkara hyzmatdaşlygyna taýynlygyna laýyk gelýän halkara arenasynda öňe sürlen birnäçe başlangyç barada çykyş etdi.

Türkmen wekiliýeti Halkara Migrasiýa Guramasynyň we Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG) ýolbaşçy düzümi bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirildi.

Bütindünýä Söwda Guramasynyň ýerine ýetiriji sekretarynyň orunbasary bilen türkmen wekiliýetiniň duşuşygynda Türkmenistanyň BSG-ä goşulmak üçin alyp barýan işleri we ädimleri barada pikir alyşma geçirildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Mejlisinde USAID-yň wekili bilen duşuşyk geçirildi

Wengriýada ahalteke atlarynyň görkezme çykyşlary geçirildi

ABŞ-nyň Türkmenistana bellenen ilçisi Elizabet Rud kasam kabul etdi

Donald Tramp resmi taýdan prezidentlige dalaşgär görkezildi

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi