Türkmenistanyň çägindäki saparlarda wagtlaýyn rugsatnama almak zerurlygy ýok

Türkmenistanyň çäginde çäklendirmeleriň kem-kemden aradan aýrylýan döwründe welaýatara syýahatlarda ýerli raýatlardan wagtlaýyn rugsatnama talap edilmeýär. Mundan ozal, welaýatlara gidilende Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda sapara gidýän senesi barada bellik etdirip, wagtlaýyn rugsatnama alynmaly bolýardy. Alnan maglumatlara görä, mundan beýläk welaýatlar boýunça saparlarda ýolagçylardan wagtlaýyn rugsatnama talap edilmeýär. Ýolagçylaryň ýanynda soňky 72 … Continue reading Türkmenistanyň çägindäki saparlarda wagtlaýyn rugsatnama almak zerurlygy ýok