TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky wekilhanasynyň resmi saýty ispan dilinde hyzmat berýär

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýork şäherindäki merkezi binasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň resmi saýty ispan dilinde hyzmat berip başlady. Bu barada Türkmenistanyň wekilhanasynyň resmi saýtynda bellenilýär.

Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky wekilhanasynyň resmi saýtynyň ispan dilinde hyzmat edip başlamagy Türkmenistan bilen BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary, Türkmenistanyň BMG-niň meýdançasynda öňe sürýän başlangyçlary, Türkmenistanyň Latyn Amerika we Karib deňziniň basseýnindäki döwletleri bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary baradaky maglumat materiallaryny hemişelik ýagdaýda ispan dilinde okamaga mümkinçilik berer.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili Aksoltan Ataýewa şol bir wagtda Türkmenistanyň Braziliýadaky, Wenesueladaky we Kubadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisidir.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle