TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň başlangyjy bilen gol çekilen Aşgabat ylalaşygynyň gerimi giňeýär

Şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag ministrleriniň halkara maslahatynyň çäklerinde Halkara ulag we üstaşyr geçelgäni döretmek hakyndaky ylalaşyga (Aşgabat ylalaşygy) gatnaşyjy döwletleriň utgaşdyryjy geňeşiniň 2-nji mejlisi geçirildi.

Aşgabat ylalaşygy Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Eýranyň we Omanyň gatnaşmagynda gol çekilen we bu ýurtlary birleşdirýän halkara ulag geçelgesini döretmäge gönükdirilendir.

Bu ylalaşyga gatnaşyjy döwletleriň Utgaşdyryjy geňeşiniň 2-nji mejlisine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýew, Eýran Yslam Respublikasynyň ýol we şäher ösüş ministri Rostam Kasemi, Gazagystanyň senagat we infrastruktura ministriniň orunbasary Almaz Idyrysow we Özbegistanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Akmaljon Kuçkarow gatnaşdy.

Mejlisde edilen çykyşlarda bu möhüm ylalaşyga goşulmaga Gazagystanyň, Kataryň we Hindistanyň gyzyklanma bildirendigi mälim edildi.

Duşuşykda bu ylalaşyga gatnaşyjy ýurtlaryň arasynda ulag gatnawlaryny ýeňilleşdirmek üçin göz öňünde tutulan meseleler boýunça pikir alşyldy.

Duşuşygyň jemleri boýunça özara düşünişmek hakyndaky ähtnama gol çekildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherini ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Teswirle