TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanly ýaşlara salgyt ýeñilligi berilýär

Düýn kabul edilen we Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çekmegi bilen güýje giren  “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň Kanuny ýaşlara köp sanly ýeňillikleri döredýär. Bu kanunçylyk resminamasy täzeden seredilip, rejelen görnüşde taýýar edildi.

Bu kanunçylyk namasy geljekde jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlary boýunça ýaşlaryň başarnygyny, sagdyn we kämil ösüş derejesiniň giň mümkinçiliklerini açyp görkezmäge, olaryň bähbitlerini, hukuklaryny goramakda, muny iş ýüzünde amala aşyrmakda ägirt uly hukuk resminama bolup durýar.

Bu kanunçylyk namasynda ýaşlara salgyt ýeñilligi hem döredilýär.

Kanunynyñ 32 -nji maddasynyñ degişli böleginde şeýle diýilýär:

7) bilim edarasyny tamamlan, ýaňy işe kabul edilen ýaş hünärmenleriň girdeji salgydyny zähmet döwrüniň birinji ýylynda bellenilen kadasyndan 50 göterim, ikinji we üçünji ýylynda 25 göterim ýeňillikli tölemegiň tertibini Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna laýyklykda kesgitlemek.

Şu madda laýyklykda, ýaňy işe başlan ýaş hünärmenler üçin girdeji salgyda babatda ýeňillikler dörediler.

 

 

 

Ýene-de okaň

Atavatan Tv You Tube kanaly täze sahypasynda Size garaşýar

Baş Redaktor

Türkmen-wenger gepleşikleri: ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Türkiýäniň Merkezi bankynyň ilkinji zenan ýolbaşçysy

Teswirle