TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanda täze sement önümçiligi gurlar

Ýurduň gündogaryndaky Koýtendag etrabynda ýylda 1 million tonna önümçilik kuwwaty bolan sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy başlandy. Häzirki wagtda tehniki resminamalar işlenip düzülýär, 37 gektardan gowrak meýdana ýaýran senagat zolagynyň senagat we kömekçi desgalarynyň düýbüni tutmaga taýýarlanylýar.

Möhüm taslama Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinin agzasy – “Türkmen enjam” hojalyk jemgyýeti tarapyndan amala aşyrylýar. 2,5 ýylyň dowamynda hünärmenler köp sanly gurluşyk we gurnama işlerini, şeýle hem tehnologiki we kömekçi enjamlary sazlamaly, elektrik, suw, gaz üpjünçiligi we lagym ulgamlaryny, demir ýoly gurluşygyny amala aşyrar. Desga 2022-nji ýylda işe doly taýýar bolar.

Tehnologiki prosesleri dolandyrmak we gözegçilik etmek, baş binada enjamlaşdyrylan häzirki zaman kompýuter ulgamy arkaly amala aşyrylar. Işgärleriň netijeli işlemegi hem-de dynç almagy üçin amatly şertler üpjün ediler.

Bu ýerde sement öndürmek üçin zerur bolan çig malyň – hek daşy, palçyk, gips, kwars gumy diýen ýaly gazylyp alynýandygyny bellemek möhümdir. Türkmenistanyň bu günorta-gündogar sebitinde ýerüsti we ýerasty çig mal bar. Lebap welaýatynyň Koýtendag etrabynda ýerleşýän Magdanly-Garlyk sebitindäki geologiki gözleg işlerinde 30-dan gowrak minerallaryň bardygyny tassyklady.

Elektronika pudagynda ulanylýan gaýa we kaliý duzunyň, gipsiň, angidridleriň, şeýle hem selestiniň iň uly ýataklary bu ýerde jemlenendir; daglyk sebitlerde germaniý, seriý, tantal, rubidium we beýleki seýrek metallar bar.

 

Ýene-de okaň

03-nji fewral ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

“Ga­laxy S23” smart­fon­la­ry­ny ta­nyş­dyr­dy

Ata Watan Eserleri

“Facebook” ulanyjylarynyň sany 2 milliarddan geçdi

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

55 ýaşynda futbol oýnamagy dowam edýär

Futbol boýunça Aziýanyň kubogy Saud Arabystanyda geçiriler

Türkmenistanyň ähli döwürlerdäki simwoliki ýygyndysy

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Nazarbaýew Halk Maslahatynyň Başlygyny gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Teswirle