JEMGYÝET

Türkmenistanda söwda we jemgyýetçilik iýmit kärhanalarynda çäklendirme möhleti

Türkmenistan sebitdäki we dünýädäki epidemiologiki ýagdaý sebäpli medeni we sarp ediş hyzmatlary kärhanalarynyň, söwda desgalarynyň, jemgyýetçilik naharhanalarynyň we dini guramalaryň işiniň çäklendirme möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli uzaltdy. Bu barada “orient.tm” internet saýtynda bellenilip geçilýär.

Habarda bellenilip geçilişi ýaly, çäklendirmeler kinoteatrlaryň, teatrlaryň, seýilgählerdäki attraksion meýdançalarynyň, muzeýleriň, gözellik salonlarynyň, hammamlaryň we sport desgalarynyň (howuzlar, fitnes we aerobika klublary) degişlidir. Şeýle hem, çäklendirmeler eýeçiligiň görnüşine garamazdan gysga möhletli tölegli okuw we oýun merkezleriniň ähli görnüşlerine degişlidir.

Jemgyýetçilik hyzmatlary pudagynda, häzirki sanitariýa we arassaçylyk düzgünleriniň berk berjaý edilmegi we 09:00-dan 20:00-a çenli tertip bilen dellekhana we tikinçilik atelýeleriniň işlemegine rugsat berilýär.

Fewral aýynyň başyna çenli söwda kärhanalarynyň (azyk we gündelik haryt satýan dükanlardan başga) we jemgyýetçilik iýmit kärhanalarynyň (banket zallary, restoranlar, kafeler we naharhanalar) işi hem çäklendirilendir.

Şeýle hem, 2021-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli aýratyn kabul edilen kararlardan başga-da otly we welaýatara awtobus gatnawlarynyň wagtlaýyn çäklendirmeleri uzaldyldy. Bu çäreler ýurtda ýiti ýokanç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen girizildi.

Şol döwürde metjitlerde we zyýarat edilýän ýerlerde dini däp-dessurlar bilen baglanyşykly köpçülikleýin çäreleri geçirmek üçin çäklendirmeler uzaldylýar.

Ozal habar berişimiz ýaly, halkara uçar gatnawlary hem 2021-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli togtadylypdy.

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly forum geçirildi

Ata Watan Eserleri

«Magtymguly» atly kitap çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyraga bagyşlanan medeniýet ministrleriniň halkara maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp, medeniýet ministrleri derejesinde geçirilýän halkara maslahata gatnaşyjylara