TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistanda senagat taýdan ähmiýetli gaz akymy alyndy

Ýurdumyzyň sebitlerinde täze gaz ýataklaryny gözlemegiň we özleşdirmegiň hasabyna «mawy ýangyjyň» çykarylýan möçberlerini artdyrmak möhüm wezipeleriň biridir. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryny, görkezmelerini bada-bat ýerine ýetirmek boýunça «Türkmengaz» döwlet konserniniň gazçylary Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän «Kelleli», «Garabil» gaz ýataklarynda guýulary burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar «Kelleli» gaz ýatagynyň 01 belgili ulanyş-baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli gaz akymyny aldylar.

Konserniň “Türkmengazburawlaýyş” müdirliginiň burawlaýjylary “Kelleli” gaz ýatagynyň 01 belgili ulanyş-baha beriş guýusynda tutanýerli zähmet çekip, guýynyň burawlaýyş işini 2525 metr çuňluga ýetirdiler. Olar özlerine berilýän bimöçber kömek-goldawlar esasynda senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.

Hünärmenleriň hasaplamalaryna görä, gaz guýusy her gije-gündizde 571 müň kub metr tebigy gaz berýär. Guýudan alnan tebigy gazyň düzüminiň kükürt-wodorodsyz bolmagy bu ýatagyň önüminiň esasy aýratynlygydyr. Şu günler gazçylar Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän beýleki gaz känlerinde-de guýulary burawlamak işlerine giň gerim berýärler.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Latwiýa Respublikasynda saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýeti Tbilisi şäherine gider

Türkmenistanda 2-nji iýunda galla oragyna badalga berler

Teswirle