TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanda saýlawlar: ses berlişi onlaýn görkezilýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça ses bermek işi badalga aldy.

Häzirki wagtda saýlaw uçastoklarynda ses bermegiň geçirilişi sanly ulgam arkaly merkezi saýlaw toparynyň web saýtynda göni ýaýlymda raýatlar köpçüligine görkezilýär.

Ozal hem habar berlişine görä, saýlaw uçastoklarynyň 240-syny  wideokameralar bilen enjamlaşdyrmak boýunça «Türkmenaragatnaşyk» agentligi bilen iş alnyp baryldy. Ses berlişi 26-njy martda ir sagat 7-den agşam 19-a çenli Merkezi saýlaw toparynyň saýtynda göni görkeziler.

Ýene-de okaň

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Wise-premýer M.Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle