TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistanda otly gatnawlarynyň çäklendirmeleri 31-nji iýula çenli uzaldyldy

«Türkmendemirýollary» agentligi öz resmi saýtynda Türkmenistanyň çägindäki otly gatnawlary boýunça çäklendirmeleriň 31-nji iýula çenli uzaldylandygyny habar berdi.

Mundan ozal resmi saýtda ýurduň içindäki otly gatnawlarynyň 16 ― 23-nji iýul aralygynda çäklendirilýändigini habar berlipdi. Şeýlelikde, agentlik bu çäklendirmäni ýene-de bir hepde uzaltdy.

Ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak bilen bagly Türkmenistanda şu günler birnäçe çäklendirmeler girizildi. «Türkmenawtoulaglary» agentligi tarapyndan şu günler şäherara awtobus gatnawlarynyň hem ýatyrylandygyny ýatladýarys.

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle