JEMGYÝET

Türkmenistanda gyşky dynç alyş döwründäki çäklendirmeler

Türkmenistanda dünýädäki we sebitdäki çylşyrymly edidemiologik ýagdaý göz öňünde tutulyp, gyşky dynç alyş döwründe çäklendirme çäreleri giriziler. Bu barada “orient.tm” internet saýtynda bellenilip geçilýär.

Şol habarda 2020-2021-nji okuw ýylynyň gyşky dynç alyş döwründe Gökderedäki we ýurdumyzyň welaýatlaryndaky dynç alyş-sagaldyş merkezlerinde mekdep okuwçylarynyň dynç alşyna çäklendirmeler giriziler.

Mundan başga-da, ýokary we orta hünärment okuw edaralarynyň talyplary gyşky dynç alyş döwründe okuw ýerlerinde mugallymlaryň gözegçiliginde bolarlar.

Şeýle hem ýurdumyzyň welaýatlarynda okuwa kabul edilen ýöriteleşdirilen mekdep-internatlaryndaky okuwçylar gyşky dynç alşyny öz okuw edaralarynda geçirerler. Olaryň gyşky dynç alşyny ýörite maksatnama we iýmit bilen guramak işleri döwlet býujetiniň hasabyna maliýeleşdiriler.

Ozal hem habar berişimiz ýaly, ýurdumyzdaky çäklendirmeler şu ýylyň ahyryna çenli dowam edýär. Otly we şäherara awtobus gatnawlary, halkara uçar gatnawlary ýylyň ahyryna çenli togtadylypdy.

 

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Belarusyň Premýer-ministrini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Hökümet Başlygyny kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyzystanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygyny kabul etdi

Türkmenistan Merkezi Aziýanyň zenan ýolbaşçylarynyň Dialogyna gatnaşýar

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri