JEMGYÝET

Türkmenistanda gowaça ekişine badalga berler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzda gowaça ekişiniň seneleri kesgitledi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, döwlet Baştutany gowaça ekişiniň möwsüminiň golaýlap gelýändigini belledi.

Bu möwsüm pagtaçy babadaýhanlarymyzyň öňünde möwüm wezipedir. Şoňa görä-de, ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 20-nji martda, Daşoguz welaýatynda bolsa, 27-nji martda gowaça ekişine başlamaga ak pata berýärin. Hormatly ýaşulularymyzdan gowaça ekişine «Bissimilla» bilen başlap bermeklerini haýyş edýärin. Ýurdumyzyň edermen pagtaçy babadaýhanlaryna we ähli oba hojalyk işgärlerine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw edýärin – diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

 

Ýene-de okaň

Ýer meseleleri baradaky döwlet topary hakynda Düzgünnama tassyklandy

BMG-niň Baş sekretary türkmen halkynyň Milli Liderine hat iberdi

Antoniu Guterriş Türkmenistanyň Prezidentine hat iberdi

Ata Watan Eserleri

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler