MEDENIÝET

Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçiriljek medeni çäreler

22-nji sentýabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, şanly senäniň hormatyna Döwlet sylaglaryna mynasyp bolan medeniýet ulgamynyň işgärlerini hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçiriler.

Baýramçylyk çäreleriniň maksatnamasyna laýyklykda, Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak, ýurdumyzyň welaýatlarynyň Baş baýdak meýdançalarynda Döwlet baýdagyny galdyrmak dabaralary geçiriler, Aşgabatda Döwlet münberiniň öňündäki baýramçylyk meýdançasynda dabaraly ýöriş bolar, “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada baýramçylyk konserti we feýerwerki meýilleşdirilýär. Şular bilen bir hatarda, Halkara ahalteke atçylyk toplumynda baýramçylyk at çapyşyklary geçiriler, şeýle hem bagşy-sazandalaryň çykyşlary, amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi, sungat ussatlarynyň çykyşlary guralar.

Ýene-de okaň

Aşgabatda we Türkmenbaşyda ýapon filmleri görkeziler

1-3-nji dekabr: Türkmenistanyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

ÝB-niň wekilhanasy Mary şäherinde konsert gurnaýar

“Asyrlaryň yzlary” atly halkara ylmy ýygyndy neşir ediler

Aşgabatda Geýdar Alyýewiň 100 ýyllygy mynasybetli konsert geçirildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda ÝB-niň Medeniýet hepdeliginiň çäginde konsert geçirildi

Ata Watan Eserleri