BILIM

Türkmenistanda birnäçe halkara olimpiadalary geçirmek meýilleşdirilýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesine garaldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde halkara olimpiadalary hem-de ylmy-amaly maslahatlary geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanda ýokary derejede geçirilýän halkara olimpiadalar, forumlar, sergiler, ylmy-amaly maslahatlar dünýäniň bilim, ylym merkezleri bilen hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak, ýaş zehinleri ýüze çykarmak ugrundaky möhüm ädimlerdir.

Halkara bilim hyzmatdaşlygy babatda gazanylanlary üstünlikli durmuşa ornaşdyrmak, ylym-bilimiň geljegi uly ugurlary boýunça ýurdumyzyň hem-de daşary ýurt ýaşlarynyň arasyndaky gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmek maksady bilen,

  • “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň 10-11-nji aprelinde Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda iňlis dili dersi boýunça III halkara internet olimpiadasyny;
  • Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda 12-nji aprelde makroykdysadyýet hem-de 16-njy maýda dünýä ykdysadyýeti dersleri boýunça II Açyk halkara internet olimpiadalaryny,
  • 26-njy aprelde «Maliýe bazarlarynyň ösüşiniň häzirki zaman meýilleri» atly halkara ylmy-amaly maslahaty; 15-nji aprel — 1-nji maý aralygynda Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy gorap saklamakda halkara ynsanperwer hukugynyň ähmiýeti» atly düzme ýazmak boýunça bäsleşigi;
  • 6 — 11-nji maý aralygynda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda nazary mehanika dersi boýunça III Açyk halkara internet olimpiadasyny;
  • 11-nji maýda Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda çyzuwly geometriýa we inžener grafikasy dersi boýunça II Açyk halkara internet olimpiadasyny sanly ulgam arkaly geçirmek meýilleşdirilýär.

Şeýle hem Bilim ministrliginiň we Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň bilelikde guramagynda 22 — 25-nji maýda paýtagtymyzda Merkezi Aziýa we Hazarýaka ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Halkara gatnaşyklar we geosyýasy modelirleme» atly halkara olimpiadany geçirmek hem-de bäsleşige geljek daşary ýurtly myhmanlary Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli geçiriljek dabaraly çärelere gatnaşdyrmak göz öňünde tutulýar.

Şu ýylyň 4-5-nji iýunynda bolsa paýtagtymyzda Ylymlar güni mynasybetli Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty tarapyndan «Binagärlik gurluşykda döredilen sungatdyr» atly halkara ylmy-amaly maslahaty geçirmek teklip edilýär.

Halkara çäreleri ýokary derejede geçirmekde toplanan tejribeden ugur alyp, agzalan olimpiadalara hem-de ylmy-amaly maslahatlara ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarydyr ýaş alymlary bilen bir hatarda, dünýäniň abraýly bilim ojaklarynyň we ylmy merkezleriniň wekilleriniň işjeň gatnaşmaklaryny hem üpjün etmek meýilleşdirilýär. Ýeňijiler dürli derejeli medallar, diplomlar bilen sylaglanylar.

Ýene-de okaň

Halkara informatika olimpiadasyna badalga berildi

Türkmen ýaşlary ylmy işlerini hödürleýärler

Türkmen ýaşlary üçin Malaýziýada talyp hakly okamak mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri

Ýaşlaryň arasynda geçirilýän ylmy işler boýunça bäsleşige badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Türkmen gyzy Moskwada geçirilýän şowhunly telebäsleşige gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Türkiýäniň Awiasiýa birleşiginiň uniwersitetine okuwa kabul edişligiň başlanýandygyny yglan edýär