TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanda ählihalk bag ekmek çäresi geçiriler

Ýakynda Türkmenistanda köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek boýunça ählihalk çäresi geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 23-nji oktýabrda geçirilen mejlisinde habar berildi.

Milletiň Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bag nahallaryny ekmek boýunça ählihalk çäresine ekologiýa nukdaýnazaryndan aýratyn ähmiýet berilýändigini, bu möwsümiň ýaş nesilleriň halal zähmet ruhunda terbiýelenilmeginde möhüm orun eýeleýändigini, onuň köpçülikleýin häsiýete eýe bolmagynyň bu asylly işe halkymyzda mukaddeslik hökmünde hormat goýulýandygyny alamatlandyrýandygyny we onuň ýagşy dessura öwrülendigini belledi.

Döwlet Baştutany wise-premýere hem-de welaýatlaryň we paýtagtymyzyň häkimlerine ýüzlenip, bag ekmek möwsümine örän jogapkärçilikli, toplumlaýyn hem-de guramaçylykly çemeleşilmelidigini belledi we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem köpçülikleýin bag nahallaryny ekmegi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa hem-de ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryna hem degişli tabşyryklar berildi.

 

Umumy Sahypamyz

Siz bu sahypada gündelik syýasata degişli habarlary okap bilersiňiz!

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle