Türkmenistanda “Сovid-19” ýokanjyna garşy göreş güýçlendirilýär

Hormatly Prezidentimiz Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek baradaky adatdan daşary toparynyň mejlisini geçirdi. Oňa ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, ministrleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, köpçülikleýin haar beriş serişdeleriniň baş redaktorlary gatnaşdy.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, mejlisiň barşynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri we Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek baradaky adatdan daşary toparynyň başlygy N.Amannepesow hasabat bilen çykyş etdi. Hasabatda koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly dünýäde epidemiologik ýagdaýyň çylşyrymly bolup galýandygy, wirusyň täze görnüşleriniň döreýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmegiň nobatdaky çärelerini geçirmek maksady bilen tabşyryklary berdi.

  • daşary ýurtlardan gelýän raýatlary hökmany 21 gün karantin gözegçiliginde saklamaly, soňra öý şertlerinde gözegçiligi dowam etdirmeli.
  • ilatyň arasynda “Сovid-19” ýokanjyna garşy sanjym etmegi we daşary ýurtlardan “Сovid-19”  ýokanjyna garşy sanjymlary satyn almagy hökmany dowam etmeli.
  • serhet geçelgelerinde alnyp barylýan gözegçilik işlerini has-da güýçlendirmeli.
  • ilatyň arasynda keselleriň öňüni almak boýunça alnyp barylýan wagyz-nesihat işlerini güýçli depginlerde hökmany dowam etmeli.
  • keselleriň öňüni almak üçin zerur bolan derman, sarp ediş, anyklaýyş we zyýansyzlandyryş serişdeleriniň ätiýaçlyk goruny döredip, olaryňüstüni hökmany dolduryp durmaly.
  • dünýä döwletlerindäki epidemiologiki ýagdaýy yzygiderli seljerip durmaly hem-de bu ugurda dünýä döwletleri we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlgy dowam etdirmeli.
  • “Сovid-19” ýokanjynyň öňüni almak boýunça saglygy goraýyş işgärleriniň arasynda okuw sapaklaryny geçirmegi dowam etdirmeli.
  • ýurdumyzyň ähli ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, eýeçiligiň görnüşini garamazdan ähli edara-kärhanalary Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek baradaky adatdan daşary toparynyň çözgütlerini gyşarnyksyz hökmany berjaý etmeli.
  • Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek baradaky adatdan daşary toparynyň çözgütleriniň ýerine ýetirilişi barada Türkmenistanyň Prezidentine yzygiderli hasabat berip durmaly.
  • Maliýe we ykdysadyýet ministrligi ýurdumyzyň ähli ilaty üçin zerur bolan sanjymlary satyn almak üçin gerek bolan serişdeleri bölüp bermeli.

 

18-nji iýunda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar