DÜNÝÄ

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

2023-nji ýylyň 10-24-nji maýy aralygynda ÝUNESKO-nyň Pariždäky baş edarasynda ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisi geçirildi. ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşi strategiki kararlary kabul etmek we işine gözegçilik etmek üçin guramanyň esasy jogapkär düzümi bolup durýar.

Ýerine ýetiriji geňeşiň bu mejlisinde ÝUNESKO-nyň mandaty we ileri tutulýan ugurlary bilen baglanyşykly dürli meselelere seredildi we ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlise ÝUNESKO-nyň agza döwletleriniň wekilleri, bilermenler we delegatlar, şeýle hem ÝUNESKO-nyň ýokary ýolbaşçylary gatnaşdy. Iki hepdäniň dowamynda ÝUNESKO üçin möhüm bolan dürli meseleler we onuň medeniýet, bilim we ylym pudagyndaky maksatlary ara alnyp maslahatlaşyldy we karar edildi.

Mejlisde ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşi gün tertibinde Türkmenistanyň goldawy esasynda we döredijisi hökmünde aşakdaky kararlar tassyklandy:

  • «ÝUNESKO-nyň Assosiirlenen mekdepler ulgamynyň 70 ýyllygy: ösüşiň geljegi»;
  • «Hemmeler üçin welosiped – durnukly we sagdyn ýörelgeleri goldamak başlangyjy»;
  • «Daşkent Jarnamasy we irki ýaşdaky çagalaryň terbiýesini hem-de bilimini özgertmek boýunça çäreleri görmek babatyndaky borçnamalary ýerine ýetirmek boýunça nobatdaky hereketler»

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Ýaponiýadaky ykdysady we energetika maslahatyna gatnaşdy

Gazagystanyň Prezidenti Germaniýada saparda bolar

Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky konsuly wezipä bellenildi

Olaf Şolz Merkezi Aziýanyň Prezidentleri bilen duşuşar

Türkmenistanyň Gruziýadaky ılçihanasy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan brifing geçirdi

“Arçabil” myhmanhanasynda halkara media forumy geçirildi