Türkmenistan Yslam Ösüş bankynyň düzümine agza bolar

Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmek, ýurdumyza maliýe serişdelerini çekmekde halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Döwlet daşary ykdysady iş bankyna Türkmenistanyň adyndan Yslam Ösüş bankynyň Söwdany maliýeleşdirmek boýunça yslam korporasiýasyna agza bolmak hem-de bellenen tertipde resmileşdirmek bilen bagly işleri geçirmäge ygtyýar berildi. Bu … Continue reading Türkmenistan Yslam Ösüş bankynyň düzümine agza bolar