TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan-Ýaponiýa: ýaşlar syýasaty boýunça hyzmatdaşlyk ösdüriler

Tokioda geçirilen Halkara gatnaşyklar institutynyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýew bilen Ýaponiýanyň Halkara gatnaşyklar institutynyň Baş direktory, professor Tomiko Içikawa bilen akademiki hyzmatdaşlygy we ylmy gatnaşyklary pugtalandyrmak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyga Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçisi A.Baýramow we iki tarapyň wekilleri hem gatnaşdylar.
Taraplar pikir alyşmagyň dowamynda akademiki we ylmy hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini, geljegi uly bolan ugurlarda konstruktiw we özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmagy ara alyp maslahatlaşdylar. Bu jähtden, bilelikdäki onlaýn okuwlary, ylmy we akademiki alyş-çalyşlary, bilermenleriň derejesinde gepleşikleri ýola goýmagyň we ylmy-barlag neşirleriň çykarylyşyny guramagyň mümkinçilikleriň üstünde durlup geçildi.
2023-nji ýyl Türkmenistanda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edildi. Türkmenistanda alnyp barylýan özgertmelerde ýaşlaryň ornuna aýratyn ünsi çekmegi maksat edinýän ýylyň şygary ýurdumyzyň bu meseleler boýunça halkara gatnaşyklardaky garaýyşlaryna gabat gelýär.
Duşuşykda ýaşlar syýasatynyň durmuşa geçirilmegine-de aýratyn üns berildi. Ýaşlaryň halkara gatnaşyklarynda tutýan ornunyň artmagyna we Türkmenistanda ýaşlaryň hyzmatdaşlyk Strategiýasyny durmuşa geçirmek üçin görülýän çärelere aýratyn ähmiýet berildi.
Taraplar ýaşlar syýasaty meselelerinde mundan beýläk-de hyzmatdaşlyk etmek we bu ugurda tejribe alyşmak üçin gatnaşyklary ýola goýmak barada ylalaşdylar.
Bellenilişi ýaly, Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň halkara gatnaşyklary we diplomatiýa ugurly iki öňdebaryjy bilim edralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy we gatnaşyklary pugtalandyrmakda möhüm ädim boldy.

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle