TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan täze teplowozlary satyn aldy

Türkmenistanyň “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Hytaýyň “CRRC Ziyang CO., LTD.” kompaniýasyndan 15 sany täze ýük teplowozlaryny satyn aldy. “orient.tm” neşiriniň habaryna görä, bu teplowozlar dizel ýangyjy bilen hereket edýär.

Şol teplowozlaryň 2-si paýtagtymyz Aşgabadyň demirýol menziline gelip gowuşdy. Galanlary bolsa, 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň ahyryna çenli getiriler.

Täze dizel teplowozlary Türkmenistanyň ulag mümkinçiliginiň içerki we üstaşyr ýükleriň daşalýan mukdaryny ýokarlandyrmaga, şeýle hem daşamagyň tizligini ýokarlandyrmaga goşant goşar.

Lokomotiwleriň her biri 2 sany wagondna ybarat. Güýçli dizel hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylan dizel lokomotiwleri sagatda 100 km tizlige ýetip biler we köp mukdarda ýük çekip bilýär. Täze lokomotiwleriň güýji ozal Türkmenistanda ulanylan lokomotiwler bilen deňeşdirilende 1600 kWt ýokarydyr.

Şeýle hem şu ýylyň noýabr aýynda Brýansk maşyn gurluşyk zawodynda öndürilen şuňa meňzeş häsiýetli ýene bäş dizel teplowozy getirilmeli.

Ýene-de okaň

Eýranyň paýtagtynda «IAPEX-2022» halkara awtoulag sergisi geçiriler

Aşgabat şäherinde Stomatologiýa merkezi gurlar

Aşgabatda Halkara pediatriýa merkezi gurlar

Teswirle