TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan-Täjigistan: 19 ylalaşyga gol çekildi

Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi.

Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler.

Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi:

 • Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama;
 • 2021-2023-nji ýyllar üçin Täjigistan Respublikasynyň Hökümeti bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasynda söwda we ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasy;
 • Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Söwda we daşary aragatnaşyklar ministrliginiň arasynda Türkmenistanda we Täjigistan Respublikasynda söwda öýlerini döretmek baradaky şertnama;
 • 2022-2023-nji ýyllar üçin Täjigistan Respublikasynyň Hökümeti bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasyndaky söwdany artdyrmak üçin ýol kartasy;
 • Täjigistan Respublikasynyň Söwda-senagat edarasy bilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň arasynda Işewürlik geňeşini döretmek baradaky şertnama;
 • Täjigistan Respublikasynyň Hökümeti bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasynda önümçilik pudagyndaky hyzmatdaşlyk barada ylalaşyk;
 • Täjigistan Respublikasynyň Hökümeti bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasynda syýahatçylyk syýasaty boýunça hyzmatdaşlyk barada ylalaşyk;
 • Täjigistan Respublikasynyň Hökümeti bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasynda 2022-2024-nji ýyllar üçin medeniýet we sungat ulgamynda hyzmatdaşlyk maksatnamasy;
 • Täjigistan Respublikasynyň Hökümeti bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasynda demir ýol ulaglary pudagyndaky hyzmatdaşlyk barada ylalaşyk;
 • Täjigistan Respublikasynyň Hökümeti bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasynda harytlary we ýolagçylary daşamak, üstaşyr geçirmek baradaky şertnama;
 • Täjigistan Respublikasy bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasynda nebit önümlerini we suwuklandyrylan gazy daşamakda hyzmatdaşlyk etmek baradaky ylalaşyk;
 • Gurluşyk işlerine rugsatnamalaryň ikitaraplaýyn ykrar edilmegi bilen Täjigistan Respublikasynyň Hökümeti bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasyndaky hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşygy durmuşa geçirmek üçin bilelikdäki çäreleriň meýilnamasy;
 • Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Neşe serişdelerine gözegçilik gullugy bilen Türkmenistan Içeri işler ministrliginiň arasyndaky hyzmatdaşlyk şertnamasy;
 • Täjigistan Respublikasynyň Sogd sebitiniň döwlet häkimliginiň ýerine ýetiriji guramasy bilen Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň häkimliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek baradaky şertnama;
 • Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasy bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk etmek baradaky şertnama;
 • Täjigistan Respublikasynyň Hökümeti bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasynda ýaşlar syýasaty babatynda hyzmatdaşlyk baradaky ylalaşyk;
 • 2021-2023-nji ýyllar üçin Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministrligi bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň arasyndaky hyzmatdaşlyk maksatnamasy;
 • Täjigistan Respublikasynyň Energetika we suw serişdeleri ministrligi bilen Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ylalaşyga gol çekildi.

Resmi gol çekişlik dabarasyndan soňra iki ýurduň döwlet Baştutanlary metbugat wekillerine ýüzlendiler. Döwlet Baştutanlary ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň üstünlikli geçendigini belläp geçdiler.

 

Türkmenistan-Täjigistan: söwda gatnaşyklarynyň “ýol” kartasy düzüler

Ýene-de okaň

Ronaldo we Dibala Türkiýä öz kömek goluny uzatdy

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Teswirle