DÜNÝÄ

Türkmenistan Saud Arabystanynyň “EKSPO-2030” Bütindünýä sergisini guramagyny goldaýar

Aşgabatda Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetine Daşary işler ministriniň orunbasary B.G.Mätiýew, Saud Arabystanynyň wekiliýetine Daşary işler ministriniň orunbasary Walid Abdulkarim El-Hereýji ýolbaşçylyk etdiler.

Geňeşmeleriň barşynda taraplar syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlaryny we möhüm halkara meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň sebit hem-de halkara durnuklylygyny berkitmek, terrorçylyk, ekstremizm, neşe serişdeleri we beýleki kanuna garşy hereketler ýaly wehimlere we howplara garşy göreşmek meseleleri boýunça giň we köpugurly syýasy-diplomatiki gatnaşyklaryny giňeldýändikleri hem-de durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki tagallalary ösdürýändikleri kanagatlanma bilen beýan edildi. Şunuň bilen baglylykda, iri halkara guramalaryň, ilkinji nobatda BMG-niň çäklerinde özara goldawyň ähmiýeti barada nygtaldy. Saud Arabystanynyň Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryny hemişe goldaýandygy we olaryň köpüsiniň awtordaşy bolup çykyş edýändigi bellenildi. Öz gezeginde Türkmenistan hem Saud Arabystanyna goldaw berýär, şol sanda bu ýurduň öňe süren Baş Assambleýanyň birnäçe Kararnamalarynyň taslamalaryny hem-de BMG-niň dürli düzümlerine saud dalaşgärligini goldaýar.

Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklaryna maýa goýumlary çekmek üçin zerur bolan şertleriň döredilmegi we artdyrylmagy, infrastruktura we öndürijilik desgalaryň taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi gepleşikleriň aýratyn temasy boldy. Hususan-da iki ýurduň nebit himiýa we gaz himiýa ýaly pudaklarynda hyzmatdaşlygyň giň mümkinçilikleriniň bardygy nygtaldy. Bu ugurda Türkmenistanyň Hökümetiniň we Saud Ösüş Gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň gazanan tejribesiniň ähmiýeti bellenildi.

Taraplar medeni we ylmy gatnaşyklaryň mundan beýläk hem ösdürilmeginiň, özara Medeniýet günlerini geçirmek däbini dowam etdirmegiň, iki doganlyk halklaryň arasynda ynsanperwer gatnaşyklaryň giňeldilmeginiň wajypdygyny nygtadylar.

Geňeşmelerde häzirki wagtda uly depgin bilen taýýarlyk görülýän Türkmenistanyň Prezidentiniň Saud Arabystany Patyşalygyna amala aşyrjak resmi saparynyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň baýlaşdyrylmagyna we pugtalandyrylmagyna güýçli itergi berjekdigi aýratyn bellenildi.

Soňra Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow tarapyndan kabul edildi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleriniň giň gerimi boýunça hem-de sebit we halkara gün tertibi bilen bagly pikir alyşdylar. Türkmenistanyň we Saud Arabystanynyň Merkezi Aziýada hem-de Ýakyn Gündogarda parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmäge oňyn goşant goşýandyklary, ählumumy hereketleriň kadalaşdyrylmagyna we durnuklylaşdyrylmagyna gönükdirilen jogapkärli we öňdengörüji syýasaty alyp barýandyklary bellenildi. Söhbetdeşler syýasy-diplomatik gepleşikleri, dünýä syýasatynyň wajyp meselelerine çemeleşmäniň ugurlaryny kesgitlemek bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirmegi ylalaşdylar.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Saud Arabystanynyň Daşary işler ministriniň orunbasaryna Türkmenistanyň “EKSPO-2030” Bütindünýä sergisiniň geçirilýän ýeri hökmünde Saud Arabystanynyň dalaşgärligini goldamak barada çözgüde gelendigini we bu ählumumy çärä taýýarlyk görmek bilen bagly ýardamlary berjekdigini habar berdi.

 

THY: Aşgabada 3 sany ýörite uçar gatnawy

Ýene-de okaň

Pakistanyň federal ministri Türkmenistanda saparda bolar

Putin Koreýanyň Liderine “Aurus” awtoulagyny sowgat berdi

Putiniň 24 ýyldan soňra amala aşyran sapary

Magtymgulynyň suraty ýerleşdirilen haly Bütindünýä gümrük guramasyna sowgat edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Polşa hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekişdi

Ata Watan Eserleri

Wladimir Putin Demirgazyk Koreýada saparda bolar

Ata Watan Eserleri